Active Fit Jump Club

Jumping 4 everyone

Active Fit Jump Club | Voorwaarden/AVG

 

• Active Fit Jump Club / Active Fit Jump Club trainer behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.  

• De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven.  

• Deelname aan een Active Fit Jump Club training geschiedt geheel op eigen risico Active Fit Jump Club / Active Fit Jump Club trainer is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.  

• Bij gebruik van / huur van de Aerowers van de Active Fit Jump Club gaan we er vanuit dat u zorgvuldig met het materiaal omgaat. Schade voortvloeiend uit oneigenlijk /ongeoorloofd gebruik wordt doorberekend aan de huurder.

• Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Active Fit Jump Club / Active Fit Jump Club trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Active Fit Jump Club / Active Fit Jump Club trainer georganiseerde activiteiten.  

• Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. Het is tijdens zwangerschap niet toegestaan om deel te nemen.

• Active Fit Jump Club / Active Fit Jump Club trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.  

• Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Active Fit Jump Club / Active Fit Jump Club trainer.  

• Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media en promotiemateriaal 

• Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Active Fit Jump Club / Active Fit Jump Club trainer bewaard zullen worden. Active Fit Jump Club / Active Fit Jump Club trainer verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.  

• Door mee te doen met een (proef) les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.   

 

 

 

 

Privacy Policy / AVG

Active Fit Jump Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Active Fit Jump Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Verwerken persoonsgegevens: 

Active Fit Jump Club verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 - Voor- en achternaam

 - Geslacht

 - Geboortedatum

 - Geboorteplaats

 - Adresgegevens

 - Telefoonnummer

 - E-mailadres

 - Gewicht

 - Schoenmaat

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel   op de website aan te maken, in correspondentie email en telefonisch

 

-Relevante, noodzakelijke medische gegevens (bv medicijngebruik, allergieën)

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

 “Active Fit Jump Club verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 - Het afhandelen van uw betaling 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit  te kunnen voeren. 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

- Om de Aerowers in te stellen.

- “Active Fit Jump Club verwerkt ook  persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Active Fit Jump Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maximaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden;

 Active Fit Jump Club verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

“Active Fit Jump Club gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveiling:

“Active Fit Jump Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activefitjumpclub.nl